新清来的板齿  

出自元代未知作者的《【般涉调】耍孩儿拘刷行院
原文赏析:
昨朝有客来相访,是几个知音故友。 道我数载不疏狂,特地来邀请闲游。 自 开宝匣抬乌帽,遂掇雕鞍辔紫骝。 联辔儿相驰骤,人人济楚,个个风流。 穿长街蓦短衢,上歌台入酒楼。 忙呼乐探差祗候:众人暇日邀官 舍,与你几贯青蚨唤粉头。 休辞生受,请个有声名旦色,迭标垛娇羞。 霎儿间羊宰翻,不移时雁煮熟,安排就。 玉天仙般作念到三千句, 救命水似连吞了五六瓯。 盼得他来到,早涎涎澄澄,抹抹。 待呼小卿不姓苏,待唤月仙不姓周。 你桂英性子实村纣,施施所事 皆无礼,似盼盼多应也姓刘。 满饮阑门酒,似线牵傀儡,粉做骷髅。 黑鼻凹扫得下粉,歪髻子扭得出油,胭脂抹就鲜红口。 摸鱼爪老粗如 扒齿,担水腰肢奔似碌轴。 早难道耽消瘦,不会投壶打马,则惯拨麦看牛。 有玉箫不会品,有银筝不会ㄐ,查沙着一对生姜手。 眼М间准备钳肴 馔,酩子里安排搠按酒。 立不住腔腔嗽,新清来的板齿,恰刷起黄头。 〔青哥儿〕怎地弹,〔白鹤子〕怎地讴,燥躯老第四如何纽。 恣胸怀 休想我一缕儿顽涎退,白珠玉别得他浑身拙汗流。 倒敢是十分丑。 匾扑沙拐孤撇 尺,光笃鹿瓠子髑髅。 家中养着后生,船上伴着水手,一番唱几般偷量酒。 对郎君地无和 气,背板登天生忒贯熟,把马的都能够。 子宫久冷,月水长流。 行咽作不转睛,行交谈不住手,颠倒酒淹子他衫袖。 狐朋狗党过如打 掳,虎咽狼冫食胜似珍熟,得十分透。 鹅脯儿砌末包裹,羊腿子花蒌里忙收。 张解元皱定眉,李秀才低了头,不堤防这样亻孱亻愁。 他做女娘尽 世儿夸着嘴,俺做子弟今番出尽丑。 则索甘心受,落得些短吁长叹,怎能够交错 觥筹。 忍不得腹内饥,揩不得脸上羞,休猜做饱谙世事慵开口。 俺座间虽无 百宝妆腰带,您席上怎能够真珠络臂鞲。 闻不得腥臊臭,半年两番小产,一日九 遍昏兜。 〔江儿里水〕唱得生,〔小姑儿〕听记得熟。 入席来把不到三巡酒, 索怯薛侧脚安排趄,要赏钱连声不住口。 没一盏茶时候,道有教坊散乐,拘刷烟 月班头。 提控有小朱,权司是老刘,更有那些随从村禽兽。 唬得烟迷了苏小小 夜月莺花市,惊得云锁了许盼盼春风燕子楼。 慌煞俺曹娥秀,抬乐器眩了眼脑, 觑幅子叫破咽候。 上瓦里封了门,下瓦里觅了舟。 他道眼睁睁见死不救。 比怕阎罗王罪 恶多些人气,似征李志甫巡军少个犯由。 恰便似遭遗漏,小王抗着毡缕,小李不 放泥头。 老卜儿藉不得板一地走,狠撅丁夹着锣则顾得走。 也不是沿村串疃钻 山兽,则是喑气吞声丧家狗。
拼音解读
zuó cháo yǒu kè lái xiàng fǎng ,shì jǐ gè zhī yīn gù yǒu 。 dào wǒ shù zǎi bú shū kuáng ,tè dì lái yāo qǐng xián yóu 。 zì kāi bǎo xiá tái wū mào ,suí duō diāo ān pèi zǐ liú 。 lián pèi ér xiàng chí zhòu ,rén rén jì chǔ ,gè gè fēng liú 。 chuān zhǎng jiē mò duǎn qú ,shàng gē tái rù jiǔ lóu 。 máng hū lè tàn chà zhī hòu :zhòng rén xiá rì yāo guān shě ,yǔ nǐ jǐ guàn qīng fú huàn fěn tóu 。 xiū cí shēng shòu ,qǐng gè yǒu shēng míng dàn sè ,dié biāo duǒ jiāo xiū 。 shà ér jiān yáng zǎi fān ,bú yí shí yàn zhǔ shú ,ān pái jiù 。 yù tiān xiān bān zuò niàn dào sān qiān jù , jiù mìng shuǐ sì lián tūn le wǔ liù ōu 。 pàn dé tā lái dào ,zǎo xián xián chéng chéng ,mò mò 。 dài hū xiǎo qīng bú xìng sū ,dài huàn yuè xiān bú xìng zhōu 。 nǐ guì yīng xìng zǐ shí cūn zhòu ,shī shī suǒ shì jiē wú lǐ ,sì pàn pàn duō yīng yě xìng liú 。 mǎn yǐn lán mén jiǔ ,sì xiàn qiān guī lěi ,fěn zuò kū lóu 。 hēi bí āo sǎo dé xià fěn ,wāi jì zǐ niǔ dé chū yóu ,yān zhī mò jiù xiān hóng kǒu 。 mō yú zhǎo lǎo cū rú bā chǐ ,dān shuǐ yāo zhī bēn sì lù zhóu 。 zǎo nán dào dān xiāo shòu ,bú huì tóu hú dǎ mǎ ,zé guàn bō mài kàn niú 。 yǒu yù xiāo bú huì pǐn ,yǒu yín zhēng bú huì ㄐ,chá shā zhe yī duì shēng jiāng shǒu 。 yǎn Мjiān zhǔn bèi qián yáo zhuàn ,mǐng zǐ lǐ ān pái shuò àn jiǔ 。 lì bú zhù qiāng qiāng sòu ,xīn qīng lái de bǎn chǐ ,qià shuā qǐ huáng tóu 。 〔qīng gē ér 〕zěn dì dàn ,〔bái hè zǐ 〕zěn dì ōu ,zào qū lǎo dì sì rú hé niǔ 。 zì xiōng huái xiū xiǎng wǒ yī lǚ ér wán xián tuì ,bái zhū yù bié dé tā hún shēn zhuō hàn liú 。 dǎo gǎn shì shí fèn chǒu 。 biǎn pū shā guǎi gū piě chǐ ,guāng dǔ lù hù zǐ dú lóu 。 jiā zhōng yǎng zhe hòu shēng ,chuán shàng bàn zhe shuǐ shǒu ,yī fān chàng jǐ bān tōu liàng jiǔ 。 duì láng jun1 dì wú hé qì ,bèi bǎn dēng tiān shēng tuī guàn shú ,bǎ mǎ de dōu néng gòu 。 zǐ gōng jiǔ lěng ,yuè shuǐ zhǎng liú 。 háng yān zuò bú zhuǎn jīng ,háng jiāo tán bú zhù shǒu ,diān dǎo jiǔ yān zǐ tā shān xiù 。 hú péng gǒu dǎng guò rú dǎ lǔ ,hǔ yān láng liǎng shí shèng sì zhēn shú ,dé shí fèn tòu 。 é pú ér qì mò bāo guǒ ,yáng tuǐ zǐ huā lóu lǐ máng shōu 。 zhāng jiě yuán zhòu dìng méi ,lǐ xiù cái dī le tóu ,bú dī fáng zhè yàng dān chán dān chóu 。 tā zuò nǚ niáng jìn shì ér kuā zhe zuǐ ,ǎn zuò zǐ dì jīn fān chū jìn chǒu 。 zé suǒ gān xīn shòu ,luò dé xiē duǎn yù zhǎng tàn ,zěn néng gòu jiāo cuò gōng chóu 。 rěn bú dé fù nèi jī ,kāi bú dé liǎn shàng xiū ,xiū cāi zuò bǎo ān shì shì yōng kāi kǒu 。 ǎn zuò jiān suī wú bǎi bǎo zhuāng yāo dài ,nín xí shàng zěn néng gòu zhēn zhū luò bì gōu 。 wén bú dé xīng sào chòu ,bàn nián liǎng fān xiǎo chǎn ,yī rì jiǔ biàn hūn dōu 。 〔jiāng ér lǐ shuǐ 〕chàng dé shēng ,〔xiǎo gū ér 〕tīng jì dé shú 。 rù xí lái bǎ bú dào sān xún jiǔ , suǒ qiè xuē cè jiǎo ān pái jū ,yào shǎng qián lián shēng bú zhù kǒu 。 méi yī zhǎn chá shí hòu ,dào yǒu jiāo fāng sàn lè ,jū shuā yān yuè bān tóu 。 tí kòng yǒu xiǎo zhū ,quán sī shì lǎo liú ,gèng yǒu nà xiē suí cóng cūn qín shòu 。 hǔ dé yān mí le sū xiǎo xiǎo yè yuè yīng huā shì ,jīng dé yún suǒ le xǔ pàn pàn chūn fēng yàn zǐ lóu 。 huāng shà ǎn cáo é xiù ,tái lè qì xuàn le yǎn nǎo , qù fú zǐ jiào pò yān hòu 。 shàng wǎ lǐ fēng le mén ,xià wǎ lǐ mì le zhōu 。 tā dào yǎn zhēng zhēng jiàn sǐ bú jiù 。 bǐ pà yán luó wáng zuì è duō xiē rén qì ,sì zhēng lǐ zhì fǔ xún jun1 shǎo gè fàn yóu 。 qià biàn sì zāo yí lòu ,xiǎo wáng kàng zhe zhān lǚ ,xiǎo lǐ bú fàng ní tóu 。 lǎo bo ér jiè bú dé bǎn yī dì zǒu ,hěn juē dīng jiá zhe luó zé gù dé zǒu 。 yě bú shì yán cūn chuàn tuǎn zuàn shān shòu ,zé shì yīn qì tūn shēng sàng jiā gǒu 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

【般涉调】耍孩儿拘刷行院诗意赏析

这首诗描写了一次朋友相聚,欢聚酒席、歌舞升平的场景。诗中通过描述人物形象、言行举止和环境背景展现了当时的社交礼仪和文化风…展开
这首诗描写了一次朋友相聚,欢聚酒席、歌舞升平的场景。诗中通过描述人物形象、言行举止和环境背景展现了当时的社交礼仪和文化风貌。同时也蕴含了对生活的感悟和对人情世故的思考。折叠

作者介绍

详情

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗文网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | https://www.bytepoetry.com/juzi/837542.html

名句类别

未知作者的诗词

热门名句

热门成语

Copyright © 2011-2023 | 读文网©版权所有 赣州鸿鹄网络科技有限公司旗下项目 |赣ICP备2021002873号-1|关于我们